ذرت علوفه ای فله ای

با توجه به اینکه یک دامداری صنعتی برای تغذیه دام های خود به حجم زیادی از ذرته علوفه ای نیازمند می باشد از این رو شرکت تعاونی رحمت تجارت ماندگار ذرت علوفه ای را به صورت فله ای برای این دسته از خریداران در نظر گرفته است تا بتوانند به میزان مورد نیاز نسبت به ثبت سفارش خرید ذرت علوفه ای فله ای خود اقدام نمایند.

توضیحات :

یکی از نیازهای اساسی هر دامداری و یا مزرعه پرورش طیور تهیه غذاهای آنها می باشد. با توجه به اینکه دام ها و پرندگان می بایست توسط مواد غذایی مختلفی تغذیه شوند تا مواد معدنی و مورد نیاز بدن آنها تامین شود از این رو از نوع خاصی از تغذیه که با نام ذرت علوفه ای شناخته می شود نیز می توان برای تامین بخشی از نیاز بدن آنها استفاده نمود. با توجه به اینکه یک دامداری صنعتی برای تغذیه دام های خود به حجم زیادی از ذرته علوفه ای نیازمند می باشد از این رو شرکت تعاونی رحمت تجارت ماندگار ذرت علوفه ای را به صورت فله ای برای این دسته از خریداران در نظر گرفته است تا بتوانند به میزان مورد نیاز نسبت به ثبت سفارش خرید ذرت علوفه ای فله ای خود اقدام نمایند. در صورت تمایل به خرید ذرت علوفه ای فله ای از شرکت رحمت تجارت ماندگار می توانید با شماره های موجود بر روی سایت تماس گرفته و نسبت به ثبت سفارش خرید ذرت علوفه ای فله ای خود اقدام نمایید.